รายชื่อเอกสารที่จัดการได้

เราเน้นช่วย SME ที่ทำงานกันไม่กี่คน ฉะนั้นเราจะทำให้การทำงานที่ต้องทำในทุกๆวัน จัดการง่ายที่สุด เราเลยรองรับเอกสารที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับการซื้อ ขาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ การเงิน และสต๊อกเป็นหลัก

หมายถึง มีการแสดงผลที่ชัดเจน เข้าถึงได้แบบเดียวกับที่โปรแกรมมี
หมายถึง มีการแสดงบางส่วน อาจจะไม่ครบทุกอย่าง
หมายถึง ยังไม่มีการเปิดการแสดงผล

รหัสเอกสาร คำอธิบายภาษาไทย คำอธิบายภาษาอังกฤษ รองรับ
AE จ่ายเงินมัดจำ Deposit Payment
AI รับเงินมัดจำ Deposit Receive
BD ฝากเงินสดเข้าธนาคาร (DEP) Cash Deposit
BQ ใบนำฝากเช็ค (DEQ) Cheque Deposit
SQ ใบขายลดเช็ค (SQR) Discounting Cheque
BR ใบรับวางบิล A/P Bill Collection List
BI ใบวางบิล A/R Bill Collection List
BT โอนเงินระหว่างธนาคาร  (TRF) Bank Transfer
BU รับดอกเบี้ยธนาคาร (DEP) Interest Income
BC จ่ายค่าดอกเบี้ย (W/D) Interest Expenses
BV จ่ายค่าธรรมเนียม (W/D) Bank Charges
BW ถอนเงินสดจากธนาคาร (W/D) Cash Withdrawal
CA เพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า Cost Adjustment
CF ปรับค่าขนส่งสินค้า Freight Adjustment
CI ปรับปรุงค่าประกันภัย Insurance Adjustment
SR ใบลดหนี้/รับคืน Sales Returns and Allowances
CP ใบเพิ่มหนี้(ของเจ้าหนี้) A/P Credit Note
GR ใบลดหนี้/ส่งคืน Purchase Returns and Allowance
DP จ่ายคชจ.จากเงินทดรองจ่ายย่อย Disbursement from Petty Cash
DR ใบเพิ่มหนี้(ลูกหนี้) A/R Debit Note
JV สมุดรายวันทั่วไป General Journal
PV สมุดรายวันจ่าย Payment Journal
RV สมุดรายวันรับ Receive Journal
SV สมุดรายวันขาย Sales Journal
UV สมุดรายวันซื้อ Purchase Journal
HP ซื้อเงินสด Cash Purchase
HS ขายเงินสด Cash Sales
IV ขายเงินเชื่อ Credit Sales
JU ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า Quantity Adjustment
PI รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต Finished Goods from Process
TK ปรับปรุงจากการตรวจนับ Physical Count Adjustment
OE บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ Other Expense
OI บันทึกรายได้อื่นๆ Other Income
OU จ่ายสินค้าใช้ภายใน Internal Issue
PD จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต Material Issue for Processing
XS จ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง Issue for Sample
ZZ ตัดสินค้าชำรุด Defect Stock
PO ใบสั่งซื้อ Purchase Orders
PS จ่ายชำระหนี้ Payments
QP ถอนเงินสดด้วยเช็ค Cheque Withdrawal
QT ใบเสนอราคา Quote
RE รับชำระหนี้ Receipt
RL โอนย้ายระหว่างคลัง Relocate Stock
RR ซื้อเงินเชื่อ Credit Purchase
SO ใบสั่งขาย Sales Orders
VR เบิกชดเชยเงินสดย่อย Reimburse Petty Cash
QP เช็คจ่ายล่วงหน้า Post Date Cheque
TS ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Witholding Tax
TN เงินโอนถอนจาก S1 (TRN) Bank Tx from Saving
QR เช็ครับ Cheque
CH รับเงินสด Cash Received
TR เงินโอนเข้าบัญชี (NBD) Bank Transfer
TF ค่าธรรมเนียมการโอน Bank charge
VS บัตร Visa Visa Card
DC ส่วนลดเงินสด Cash Discount
TX ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย Tax A/R
EX กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate P/L
PC ปันส่วน คชจ.เข้า Jobs Shares Overhead to Jobs
PR ใบขอซื้อ Purchase Requisition