E2 Version 1.1 จะเป็นการแสดงผล โดยเน้นไปในส่วนขายเหมือน CRM รองรับระบบต่างๆของโปรแกรมบัญชีเอ็กเพรสดังนี้

 • ระบบซื้อและการรับสินค้า (รองรับแล้ว)
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า (รองรับแล้ว)
 • ระบบขายและการจองสินค้า (รองรับแล้ว)
 • ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า (รองรับแล้ว)
 • ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (รองรับแล้ว)
 • ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น (รองรับแล้ว)
 • ระบบสินค้าคงคลัง (รองรับแล้ว)
 • ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร (รองรับแล้ว)
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (รองรับแล้ว)
 • ระบบบัญชีแยกประเทภ
 • ระบบทรัพย์สินถาวร

V1.2 จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาส่วนใหนรอพบกันนะครับ E2 Team

06/10/2565